همینجوری

بسم الحق

همینجوری

بسم الحق

مهرداد 
افغانی خانواده برتر😊
ساکن جنوبی ترین منطقه تهران

مهمترین نکته که باید بدونید.   شخصیتی که از من در خانواده برتر می بینید یک نقاب و ماسک است...